Privacyverklaring van Wijnkoperij il Conte

Via de webwinkel van Wijnkoperij il Conte worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. Wijnkoperij il Conte acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Wijnkoperij il Conte dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Via de webwinkel geeft Wijnkoperij il Conte nadrukkelijk informatie over de NIX18-campagne, om te voorkomen dat personen van jonger dan 18 jaar online alcoholische dranken aanschaffen.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook uw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met uw eigen naam) als persoonsgegeven.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houdt Wijnkoperij il Conte zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat Wijnkoperij il Conte:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst om uw toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • van gegevensverwerkende partijen eist dat gelijkluidende passende beveiligingsmaatregelen worden genomen;
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens van u worden verzameld en gebruikt en met welk doel. U wordt aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 augustus 2020.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de webwinkel van Wijnkoperij il Conte wordt u om bepaalde gegevens gevraagd. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wijnkoperij il Conte bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van de door u gevraagde bestelling van producten en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Wijnkoperij il Conte worden verstrekt om te verwerken.

Wijnkoperij il Conte gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Bestelhistorie
 • Toegang accountomgeving: gebruikersnaam en eventueel door u verstrekte aanvullende gegevens

Door te bestellen registreert u zich bij Wijnkoperij il Conte en kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, raadplegen, opgeven en wijzigen. U krijgt daarbij een sterk wachtwoord dat versleuteld in de database van de website wordt opgeslagen. Alleen u en niemand anders kan uw wachtwoord gebruiken.

Doeleinden

Afhandelen bestelling

Om uw bestelling naar tevredenheid te kunnen afhandelen, maakt Wijnkoperij il Conte gebruik van uw NAW-gegevens. Uw NAW-gegevens zijn daartoe behalve bij Wijnkoperij il Conte ook zichtbaar bij:

Afhandelen betaalverkeer

Om de betaling van uw bestelling correct te kunnen afhandelen, maakt Wijnkoperij il Conte gebruik van uw betaalgegevens in haar administratie.

Communicatie

Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of vragen en/of annulering/herroeping eenvoudig te laten verlopen, maakt Wijnkoperij il Conte gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.

Administratie en bewaartermijnen

Uw bestelhistorie inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij Wijnkoperij il Conte bewaard zolang als nodig is om uw bestelling(en) af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting). De administratie/boekhouding wordt niet uitbesteed en daarmee niet gedeeld met andere partijen.

Fraudepreventie

Ten behoeve van fraudepreventie maakt Wijnkoperij il Conte, indien sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Contact

Wijnkoperij il Conte biedt via formulieren op de website de mogelijkheid om vragen of opmerkingen door te geven, of om uw bestelling te annuleren of te herroepen. De gegevens die u Wijnkoperij il Conte toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vragen, opmerkingen of anderszins.

Nieuwsbrief

Via een formulier op de homepage van de website kunt u zich met een formulier opgeven voor de nieuwsbrief van Wijnkoperij il Conte. Met de nieuwsbrief wordt u ongeveer tweemaal per jaar geïnformeerd over (nieuwe) wijnen van Wijnkoperij il Conte. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en een tweede link waarmee u uw inschrijving op de nieuwsbrief kunt beheren. Wijnkoperij il Conte maakt gebruik van nieuwsbriefsoftware van Wysija (Mailpoet). De verzending van de nieuwsbrieven verloopt via de website zelf. Persoons-/abonneegegevens worden niet gedeeld met Wysija/Mailpoet. De privacy policy van Mailpoet is te vinden op: https://www.mailpoet.com/privacy-policy/ 

Via een separate mail ontvangt u naast de nieuwsbrief een bestelformulier, waarop u eventueel offline een bestelling kunt doen. Dat is een extra service. Uw persoonsgegevens worden op dezelfde vertrouwelijke manier behandeld en verwerkt als elders in deze privacyverklaring wordt verwoord.

Publicatie

Wijnkoperij il Conte publiceert uw persoonsgegevens niet.

Zichtbaarheid van uw gegevens bij derden

Uw gegevens worden in het kader van websitebeheer verwerkt door Jan Bakker WebTeksten. Dit bedrijf verzorgt de hosting van de website van Wijnkoperij il Conte. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor Wijnkoperij il Conte en Jan Bakker Webteksten een Verwerkersovereenkomst. Deze Overeenkomst kan worden geraadpleegd op: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/verwerkersovereenkomst/ In deze Overeenkomst is Wijnkoperij il Conte de Verwerkingsverantwoordelijke en Jan Bakker WebTeksten de Verwerker. Wijnkoperij il Conte heeft zich op 10 mei 2018 aan deze Verwerkersovereenkomst geconformeerd.

Website

De website van Wijnkoperij il Conte draait op WordPress, een CMS (Content Management Systeem). Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een functionele cookie die de correcte werking van de software beoogt. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De website van Wijnkoperij il Conte maakt gebruik van een WordPress-module voor het beheren van de webshop, genaamd WooCommerce.

Beveiliging

Wijnkoperij il Conte heeft alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot het uiterste te beperken. Een onderdeel daarvan is dat de website van Wijnkoperij il Conte integraal is beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Dankzij de werking van dit certificaat worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotje in uw browser, alsmede aan de url van de website, die begint met https in plaats van http.

Social Media

De webwinkel van Wijnkoperij il Conte maakt geen gebruik van social media.

Cookies

Wijnkoperij il Conte maakt alleen gebruik van functionele cookies. Voor meer informatie over de cookies die Wijnkoperij il Conte (eventueel) in uw browser plaatst, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid: https://www.ilconte.nl/klantenservice/cookiebeleid/

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Wijnkoperij il Conte of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Wijnkoperij il Conte opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt Wijnkoperij il Conte tevens verzoeken om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt daartoe de volgende url gebruiken: https://www.ilconte.nl/klantenservice/verzoek-toegang-persoonsgegevens/

Als u daar op enigerlei wijze niet toe in staat bent, kunt u ook een verzoek bij Wijnkoperij il Conte indienen om een overzicht te krijgen van de gegevens die Wijnkoperij il Conte met uw toestemming gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door Wijnkoperij il Conte wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kan Wijnkoperij il Conte u daarbij vragen om u doeltreffend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden via de instellingen van uw internetbrowser. Indien uw gegevens niet kloppen, kunt u Wijnkoperij il Conte verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wijnkoperij il Conte helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijnkoperij il Conte behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Wijnkoperij Il Conte v.o.f.
Leliënhuyze 59
5221 PG ‘s-Hertogenbosch

telefoon: 06-30235498
e-mail: privacy@ilconte.nl