Artikel 1

Algemeen
1.1 In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘il Conte’: il Conte;
‘Klant’: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van il Conte;
‘Bevestiging’: de orderbevestiging

1.2 Deze Leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden’ op de site van il Conte. Op verzoek van de klant wordt door il Conte een exemplaar per post verstuurd of als bijlage verstuurd bij de orderbevestiging.

1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en il Conte.

1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de order. il Conte levert geen wijnen aan personen van 16 jaar of jonger. De klant accepteert de Leveringsvoorwaarden door de betaling te accorderen.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van il Conte worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door il Conte worden ingeschakeld.

1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met il Conte zijn overeengekomen.

1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. il Conte en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.8 il Conte heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de il Conte website te wijzigen.

 

Artikel 2

Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van il Conte zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. il Conte behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst tussen il Conte en de klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd door op de verzend/betaalbutton in het betaalscherm te klikken.

2.3 De administratie van il Conte geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan il Conte verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door il Conte verrichte leveringen. il Conte erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor het uitprinten van de ontvangstbevestiging berust bij de klant. Op verzoek van de klant wordt door il Conte een exemplaar per post verstuurd.

2.5 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

  • het aantal, de prijs en omschrijving van het product dat door de klant gekocht is;
  • klantgegevens als naam, relatienummer, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant);
  • het ordernummer van de overeenkomst;
  • op welk bezoekadres de klant een klacht kan indienen.

 

Artikel 3

Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn aangegeven in Euro’s. Euro prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle betalingen zijn vooraf aan de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Het retourneren van de goederen door de klant aan il Conte is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt il Conte het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is il Conte gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van il Conte, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan il Conte zijn voldaan.

 

Artikel 4

Levering/leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden plaats in veelvouden van 12 flessen. De levertijd bedraagt 15 werkdagen tenzij anders vermeld. Als hiervan onbedoeld wordt afgeweken zal de bestelling uiterlijk na 30 dagen worden afgeleverd.

4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

4.3 il Conte rekent standaard € 5,75 incl. btw per doos bijdrage in de bezorgkosten. Bij bestelling van 10 en meer dozen in 1 order, vervalt de bijdrage in de bezorgkosten. Van deze bijdragen in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de website van il Conte expliciet is aangegeven.

4.4 De levertijd bedraagt 15 werkdagen, of een anders gemelde levertijd op de site. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de website van il Conte expliciet is aangegeven. indien de wijnen niet voorradig zijn zal il Conte tijdig contact met de klant opnemen.

4.5 il Conte levert bestellingen van wijnen met verschillende levertijden. Eventueel kan een bestelling in delen worden afgeleverd. De klant moet dan wel twee orders aanmaken. Er worden per zending verzendkosten in rekening gebracht.

4.6 il Conte zal alles in het werk stellen om aanbiedingen die een feestdag betreffen (zoals moederdag, Valentijnsdag, Pasen, kerst, enz), daadwerkelijk op die feestdag geleverd te zien. Voor te vroege of te late bezorging van een bestelling zijn wij echter niet aansprakelijk.

4.7 De door il Conte opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.8 il Conte maakt bij de fysieke distributie van de bestelling(en) van de klant gebruik van derde partijen zoals DHL. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) zonodig tweemaal in de middagbezorging aangeboden. Bij niet thuis wordt het pakket bij de buren afgeleverd. De geadresseerde krijgt een kaartje in de brievenbus, waarop vermeld staat op welk nummer het pakket is afgeleverd. Indien de bestelling ook dan niet kan worden afgeleverd, dan vindt er een derde (en evt. vierde) aanbieding in de avonduren plaats. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden naar het il Conte distributiecentrum in Oostvoorne.

 

Artikel 5

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 il Conte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 6

Risico

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor il Conte. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door il Conte kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 7

Bestellingen/communicatie

7.1 il Conte kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en il Conte, dan wel tussen il Conte en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en il Conte.

 

Artikel 8

Herroepingsrecht

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met il Conte te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via het formulier op ze website) aan il Conte te melden. De klant dient het product – na overleg met il Conte – te sturen naar een door il Conte vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet door de koper ongeschonden aan il Conte worden geretourneerd in de niet geopende originele verpakking. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met il Conte ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Leveringsvoorwaarden heeft herroepen, zal il Conte binnen 7 werkdagen nadat il Conte het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, opdracht tot terugstorting op de bank- of girorekening van de klant geven.

8.4 il Conte behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van het herroepingsrecht wordt gemaakt.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van il Conte schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal il Conte de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. il Conte heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8.6 Het herroepingsrecht geldt alleen voor particuliere consumenten.

 

Artikel 9

Garanties / retouren / annuleringen / mutaties

9.1 Vanwege de korte doorlooptijd van de order en het feit dat de orders vooraf betaald zijn door de klant, is het niet mogelijk om orders te muteren. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo spoedig mogelijk in contact te stellen met de afdeling expeditie van il Conte.

9.2 Door de afdeling verkoop wordt bepaald hoe de annulering plaats zal vinden, afhankelijk van de afleverstatus van de order. Indien de order reeds onderweg is naar de klant, dient men de order bij aflevering te weigeren. Nadat de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn, wordt het orderbedrag gerestitueerd.

 

Artikel 10

Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door il Conte serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de afdeling verkoop van il Conte onder vermelding van het ordernummer.

10.3 il Conte zal binnen 5 werkdagen de klacht in behandeling nemen. il Conte zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

10.4 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de order te melden bij de afdeling verkoop van il Conte.

10.5 Door de afdeling verkoop wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

10.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de wijn, moet de klant zich binnen 3 maanden na de leveringsdatum in contact te stellen met de afdeling verkoop van il Conte.

 

Artikel 11

Persoonsgegevens

11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

11.2 Betalingsgegevens van de klant – zoals kaartnummer en vervaldatum – zullen door il Conte in geen enkel bestand worden opgeslagen.

11.3 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van il Conte. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 12

De afdeling verkoop van il Conte

12.1 De afdeling verkoop van il Conte:
Leliënhuyze 59
5221 PG ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073-5031646
e-mail: bestelling@ilconte.nl

12.2 Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met il Conte via e-mail: bestelling@ilconte.nl

 

Artikel 13

Diversen

13.1 il Conte zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten worden ontleend.

13.2 il Conte staat ingeschreven onder nummer 24368249 bij de Kamer van Koophandel Brabant.

 

Artikel 14

Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van il Conte is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen il Conte en de klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse Rechter.